باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: اساتید⟸استادان
 
==== اسامی استادان ====
'''اساتیداستادان خارج فقه و اصول'''<ref name="TabnakZ" />
* [[سید ابوالحسن اصفهانی]]
* [[آقا ضیاءالدین عراقی]]
* [[محمدکاظم شیرازی]]
* [[سید حسین طباطبایی بروجردی]]
'''اساتیداستادان اخلاق و عرفان'''<ref name="TabnakZ" />
* [[سید علی قاضی]]
* [[مرتضی طالقانی]]
'''اساتیداستادان فلسفه'''<ref name="TabnakZ" />
* [[مرتضی طالقانی]]
* [[سید حسین بادکوبه‌ای]]