تفاوت میان نسخه‌های «عدد آووگادرو»

نحوه استفاده
جز (تغییر مقدار ثابت ثابت آواگادرو از تعریف قدیمی به آخرین تعریف کنفرانس عمومی اوزان و مقیاس‌ها)
(نحوه استفاده)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
2) اگر به تعداد عدد آووگادرو سکه ۵۰۰ ریالی را روی همدیگر قرار دهیم، طول آن به انتهای کهکشان راه شیری خواهد رسید!
 
== استفادهنحوه محاسبه ==
'''یکی از روش ها برای بدست آوردن مقدار اين عدد ، روشهاي الكترو شيميايي و بلور شناسي است . در روش بلور شناسي مثلا يك عنصر را در نظر مي‌گيرند سپس با دستگاه‌هاي دقيق ساختار عنصر و طول هريك از اضلاع سلول واحد بلور و وزن اتمي عنصر و وزن حجمي آن را مشخص مي‌كنند . سپس به كمك يك عمليات رياضي مي‌توان به عدد آووگادرو دست يافت.'''
در اکثر محاسبات و آزمایش‌های شیمی یا فیزیک برای آسانی کار از مقدار بسیار زیادی از ماده نمونه استفاده میشود
{{ثابت‌های فیزیک}}
{{مفاهیم مول}}
 
'''به عنوان مثال نيكل در سيستم مكعبي با وجوه مركز پر متبلور مي‌شود . طول هر يك از اضلاع سلول واحد 52/3 آنگسترم ، وزن اتمي نيكل 7/58 و وزن حجمي آن 94/8 است .'''
{{علمی-خرد}}
 
'''حال به كمك اين داده‌ها عدد آووگادرو را حساب مي‌كنيم : هر سلول واحد داراي چهار اتم نيكل است . اگر عدد آووگادرو را Nدر نظر بگيريم ، وزن هر اتم برابر( 7/58 تقسيم بر(N گرم خواهد بود .'''
 
'''وزن هر سلول واحد چهار برابر اين مقدار و حجم آن برابر( 52/3 ضرب در ده به توان منفي هشت ) كل اين مقدار به توان سه ، سانتيمتر مكعب است . حال اكر اين دو را تقسيم كنيم چگالي نيكل بدست مي‌آيد كه البته ضريبي است از Nبا توجه به اينكه مي‌دانيم چگالي نيكل برابر است با 94/8 پس با مي‌توانيم مقدارN را كه همان عدد آووگادرو است حساب كرد .'''
 
'''اگر بخواهيم از روش الكترو شيمي استفاده كنيم بايستي عدد فاراده را تقسيم بر بار يك الكترون تنها كنيم كه در اين صورت مقدار عدد آووگادرو حساب مي‌شود .'''
 
'''N<sub>A</sub>عددی است كه باروشهای بسیاری ازجمله سنجش های حركت براونی ٬ با ر الكتریكی وشمارش ذرات α  تعیین شده است . درسال 1905 ویلیام رامسی وفردریك سادی بااستفاده از رادیم آزمایشی برای تعیین ثابت آووگادروابداع نمودند. اتم رادیمپرتوزا براثر واپاشی یك ذره آلفاگسیل می كند كه با به دست آوردن دوالكترون به اتم هلیم تبدیل می شود .'''
 
'''اگر حجم هلیم تولید شده به ازای مقدارمشخصی رادیم واپاشی شده  را ٬ پس از مدت زمانی جمع آوری واندازه گیری كنیم مقدار  N<sub>A  </sub>را محاسبه كنیم.'''
 
'''روش دیگر ٬ بامتبلوركردن یك مول I<sub>2</sub> وسپس بابررسی آن به وسیله پراش اشعه X می توان تعدادمولكول های ید را دربلور معین نمود . كه برابر عددآووگادرو می باشد . ثابت آووگادرو را به راه های دیگری نظیر پراگندگی نور وآزمایش قطره روغن میلیكان نیز می توان اندازه گیری كرد.'''
 
'''شیمیدانان ثابت آووگادرو را طوری انتخاب نمودند كه جرم N<sub>A</sub>اتم برحسب گرم معادل یك اتم برحسب واحدهای جرم اتمی باشد.'''{{ثابت‌های فیزیک}}{{علمی-خرد}}
 
[[رده:اعداد بدون بعد شیمی]]
۲۹

ویرایش