تفاوت میان نسخه‌های «علی پرتو اعظم»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
* استادی دانشکدهٔ علوم و معقول و منقول،
* معاونت بنگاه شیر و خورشید سرخ، ریاست بهداری کل آذربایجان
* ریاست بیمارستان هایبیمارستان‌های سینا و وزیری
* ریاست کل معاونت و تعلیمات عمومی وزارت معارف و تدوین برنامهٔ ابتدایی و متوسطه