تفاوت میان نسخه‌های «محمد شهری»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
'''محمد شهری''' (زادهٔ [[۱۳۳۱]] هـ. ش.) استاد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر، ناشر و نویسنده ایرانی ساکن [[مشهد]] است. <ref>{{یادکرد وب| نشانی = https://www.noormags.ir/view/fa/creator/9212| عنوان = مقالات دکتر محمد شهری|تاریخ = ۶ فروردین ۱۳۹۸| ناشر = پایگاه مقالات علوم انسانی}}</ref>
 
 
'''محمد شهری''' (زادهٔ [[۱۳۳۱]] هـ. ش.) استاد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر، ناشر و نویسنده ایرانی ساکن [[مشهد]] است. <ref>{{یادکرد وب| نشانی = https://www.noormags.ir/view/fa/creator/9212| عنوان = مقالات دکتر محمد شهری|تاریخ = ۶ فروردین ۱۳۹۸| ناشر = پایگاه مقالات علوم انسانی}}</ref>
 
== تحصیلات ==
== کتاب‌ها ==
* ''' علم عَروض و قافیه'''، راهی ساده در فراگیری وزن و قافیه در شعر فارسی، نشر نیما/نشر دستور، چاپ پنجم ۱۳۹۲.
* '''ادبیات فارسی ۳'''، تهران، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۷۹. (این كتابکتاب باهمكاریباهمکاری چند تن از مؤلفان دفتر برنامه‌ریزی و تألیف كتبکتب درسی وزارت آموزش و پرورش ایران فراهم آمده و هم‌اكنونهم‌اکنون در سال سوم دبیرستانهای ایران در رشتة ادبیات و علوم انسانی تدریس می‌شود)
* '''سه سفر سه نگاه (مکه، صوفیه، قونیه)'''، نشر دستور، مشهد، ۱۳۸۵.
* '''همپای جهانگردان ایرانی (سفرنامه نویسی در ایران)'''، نشر دستور، مشهد، ۱۳۹۴.
* '''سرو پارسی (گزیدة نظم و نثر پارسی)'''، با همكاریهمکاری سید مجید تقوی و سید جواد رسولی تهران، نشر آهنگ‌آهنگ قلم و نشر دستور، ۱۳۹۴.
 
== مقالات ==
دکتر محمد شهری در طول زندگی پژوهشی‌اش، مقالات و آثار فراوانی را به رشته تحریر کشیده استکشیده‌است. فهرست برخی از مهم‌ترین آثار او به ترتیب گاه‌شمارانه به قرار زیر است: <ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://ensani.ir/fa/article/author/98015| عنوان = آثار دکتر محمد شهری|تاریخ = ۸ فروردین ۱۳۸۷| ناشر = پرتال جامع علوم انسانی}}</ref><ref>{{یادکرد وب| نشانی = https://elmnet.ir/author/محمد-شهری-برابادی| عنوان = اسناد علمی محمد شهری|تاریخ = ۹ آبان ۱۳۸۹| ناشر = علم‌نت}}</ref>
* ''' قرمطیانمجوس در تاریخمنابع اسلاماسلامی'''، مجلة مشکوة، فصلنامة آستان قدس رضوي،رضوی، شمارة ۱۷،۱۱، تابستان ۱۳۶۷۱۳۶۵.
<ref>{{یادکرد وب| نشانی = https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C| عنوان = اسناد علمی محمد شهری|تاریخ = ۹ آبان ۱۳۸۹| ناشر = علم‌نت}}</ref>
* ''' مجازقرمطیان در پهنهتاریخ بلاغت اسلامیاسلام'''، مجلة مشکوة، فصلنامة آستان قدس رضوي،رضوی، شمارة ۳۳،۱۷، زمستانتابستان ۱۳۷۱۱۳۶۷.
 
* ''' عنایت الهی در اندیشة عرفانی'''، کیهان اندیشه، شمارة ۳۲، پاییز ۱۳۶۸.
 
* ''' مجوسسیری کوتاه در منابعسفرنامه‌های اسلامیحج'''، مجلة مشکوة، فصلنامة آستان قدس رضوي،رضوی، شمارة ۱۱،۲۵، تابستانزمستان ۱۳۶۵۱۳۶۸.
* ''' داستانهايداستانهای بزميبزمی در فضايفضای حماسة فردوسيفردوسی'''، کتاب پاژ، شمارة ۱، بهار ۱۳۶۹.
* ''' قرمطیان در تاریخ اسلام'''، مجلة مشکوة، فصلنامة آستان قدس رضوي، شمارة ۱۷، تابستان ۱۳۶۷.
* ''' عنايتسفرنامه‌های الهي در انديشة عرفانيسیاسی'''، کیهانمجلة اندیشه،مشکوة، شمارة ۳۲،۲۶، پاییزبهار ۱۳۶۸۱۳۶۹.
* ''' زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول (نقدی برغزلیات شمس)'''، کیهان اندیشه، شمارة ۳۵، بهار ۱۳۷۰.
* ''' سیری کوتاه در سفرنامه‌های حجفرنگ‌رفتگان'''، مجلة مشکوة، فصلنامة آستان قدس رضوي،رضوی، شمارة ۲۵،۳۱، زمستانتابستان ۱۳۶۸۱۳۷۰.
* ''' داستانهاي بزمي در فضاي حماسة فردوسي'''، کتاب پاژ، شمارة ۱، بهار ۱۳۶۹.
* ''' سفرنامه‌هاينگاهی سياسيبه عناصر رئالیستی در داستان شوهر آهو خانم'''، مجلةکتاب مشکوة،پاژ، شمارة ۲۶،۴، بهار ۱۳۶۹۱۳۷۱.
* ''' زينغیرت خلقدر پرشكايتبینش گريان شدم ملول (نقدي برغزليات شمس)عارفان'''، کیهان اندیشه، شمارة ۳۵،۴۱، بهار ۱۳۷۰۱۳۷۱.
* ''' سفرنامه‌هايمجاز فرنگ‌رفتگاندر پهنه بلاغت اسلامی'''، مجلة مشکوة، فصلنامة آستان قدس رضوي،رضوی، شمارة ۳۱،۳۳، تابستانزمستان ۱۳۷۰۱۳۷۱.
* ''' شعر اسرار در ترازو (نقد و بررسيبررسی شعر حاج ملا هاديهادی سبزواريسبزواری)'''، مجموعة مقالات كنگرةکنگرة بزرگداشت حكيمحکیم سبزواري ،سبزواری، سبزوار ۱۳۷۴.
* ''' نگاهي به عناصر رئاليستي در داستان شوهر آهو خانم'''، کتاب پاژ، شمارة ۴، بهار ۱۳۷۱.
* ''' غيرتنقدی دربر بينشرسم‌الخط عارفانکتابهای درسی'''، کیهانآینه اندیشه،پژوهش، شمارة ۴۱،۴۸، بهارتابستان ۱۳۷۱۱۳۷۶.
* ''' جلوه‌هايجلوه‌های جمال در هنر نويسندگينویسندگی'''، در قلمرو آموزش زبان و ادب فارسي،فارسی، جلد سوم، شمارة ۱۱ تابستان ۱۳۷۸.
* ''' مجاز در پهنه بلاغت اسلامی'''، مجلة مشکوة، فصلنامة آستان قدس رضوي، شمارة ۳۳، زمستان ۱۳۷۱.
* ''' زبان وفرهنگ فارسيفارسی در بلغارستان'''، نامه پارسی، شمارة ۵، تابستان ۱۳۷۹.
* ''' شعر اسرار در ترازو (نقد و بررسي شعر حاج ملا هادي سبزواري)'''، مجموعة مقالات كنگرة بزرگداشت حكيم سبزواري ، سبزوار ۱۳۷۴.
* ''' نقدينگاهی بربه رسم‌الخطزندگی كتابهايو درسيآثار حافظِ ابرو'''، آینهخراسان پژوهش،پژوهی، شمارة ۴۸،۵، تابستانزمستان ۱۳۷۶۱۳۷۹.
* ''' جلوه‌هاي جمال در هنر نويسندگي'''، در قلمرو آموزش زبان و ادب فارسي، جلد سوم، شمارة ۱۱ تابستان ۱۳۷۸.
* ''' زبان وفرهنگ فارسي در بلغارستان'''، نامه پارسی، شمارة ۵، تابستان ۱۳۷۹.
* ''' نگاهي به زندگي و آثار حافظِ ابرو'''، خراسان پژوهی،شمارة ۵، زمستان ۱۳۷۹.
* ''' از صوفیه تا قونیه (گزارش سفر)'''، دستاورد، جلد ۱، زمستان ۱۳۷۹.
* ''' تأثيرتأثیر علم و فناوريفناوری در تحول اصطلاحات و كناياتکنایات زبان فارسيفارسی'''، نامه پارسی، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۰.
* ''' انعكاسانعکاس اوضاع سياسيسیاسی و اجتماعياجتماعی در سفرنامه‌هايسفرنامه‌های ايرانيایرانی'''، دستاورد، جلد ۲، زمستان ۱۳۸۱.
* ''' هماننديهاهمانندیها و ناهماننديهايناهمانندیهای خيامخیام و حافظ در انديشه‌هاياندیشه‌های شاعرانه'''، نامه پارسی، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۱.
* ''' انعكاسانعکاس آداب و رسوم ،رسوم، اعتقادات و فرهنگ عامه در سفرنامه‌هايسفرنامه‌های ايرانيایرانی'''، دستاورد، بهار/زمستان ۱۳۸۲.
* ''' زندگيزندگی و آثار شيخشیخ زين‌الدينزین‌الدین خوافيخوافی'''، ایران‌شناخت، ۱۳۸۳.
* ''' نوادر اوزان عروضيعروضی در شعر مهديمهدی اخوان ثالث'''، برگ سبز، دفتر ششم، مشهد: ۱۳۸۴.
* ''' زندگی‌نامه گوهرشادخاتون'''، مسجد و موقوفات گوهرشاد (پدیدآورنده: مهدی سیدی)، مشهد: نشر کومه، زمستان ۱۳۸۶.
* ''' شيوةشیوة ارجاعات درون متنيمتنی در مقالات علميعلمی- پژوهشيپژوهشی'''، برگ سبز، دفتر دهم، مشهد: ۱۳۸۸.
* ''' نوروز در فلات ايرانایران'''، نامه خاوران، مشهد: تابستان ۱۳۸۸.
 
== پانویس ==
== منابع ==
{{ویکی‌گفتاورد}}
* [https://farhangi.aqr.ir/Portal/home/?news/193133/203689/884088/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87چرخه-%D9%86%D8%B4%D8%B1نشر--%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88گفتگو-%D8%A8%D8%A7با-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1دکتر-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AFمحمد-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8Cشهری-(1) خبرگزاری آستان قدس]
* [https://www.mehrnews.com/news/333405/دكتر-محمد-شهري-واژه-سازي-هاي-فرهنگستان-زبان-و-ادب-فارسي-بايدخبرگزاری مهر]
* [https://www.mehrnews.com/news/333405/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AFخبرگزاری مهر]
* [https://www.isna.ir/news/8406-12568/محمد-شهري-محبوبيت-مردمي-شهريار-به-واسطه-ي-شعرهاي-مذهبي-اوستخبرگزاری ایسنا]
* [https://www.isna.ir/news/8406-12568/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D9%8A-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AAخبرگزاری ایسنا]
* [https://khrz.farhang.gov.ir/fa/news/129926/%D8%AF%D8%B1در-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AAنشست-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8Cمعرفی-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AFفرهنگ-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86مردان-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81%DB%8Cخوافی-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AAصورت-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AAگرفت-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8Cمعرفی-%D8%B4%DB%8C%D8%AEشیخ-%D8%B2%DB%8C%D9%86زین-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86الدین-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8Cبرآبادی-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81%DB%8Cخوافی خبرگزاری وزارت ارشاد]
* [http://www.shahraraonline.ir/shahrara/category,3,866.html روزنامه شهرآرا]
* [https://www.gisoom.com/book/1378154/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8کتاب-%D8%B3%D9%87سه-%D8%B3%D9%81%D8%B1سفر-%D8%B3%D9%87سه-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87نگاه-%D9%85%DA%A9%D9%87مکه-%D9%82%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87قونیه-%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87صوفیه/ شبکه جامع کتاب]
* [https://www.mehrnews.com/news/316971/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87سفرنامه-%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8Aنويسي-%D8%B9%D8%B6%D9%88عضو-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87زنده-%D8%A7%D9%8Aاي-%D8%A7%D8%B2از-%D9%BE%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%87پيكره-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AAادبيات-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8Aفارسي-%D8%A7%D8%B3%D8%AAاست خبرگزاری مهر]
 
 
 
 
[[رده:استادان دانشگاه فردوسی مشهد]]