تفاوت میان نسخه‌های «محمد شهری»

* ''' نقدی بر رسم‌الخط کتابهای درسی'''، آینه پژوهش، شمارة ۴۸، تابستان ۱۳۷۶.
* ''' جلوه‌های جمال در هنر نویسندگی'''، در قلمرو آموزش زبان و ادب فارسی، جلد سوم، شمارة ۱۱ تابستان ۱۳۷۸.
* ''' زبان وفرهنگو فرهنگ فارسی در بلغارستان'''، نامه پارسی، شمارة ۵، تابستان ۱۳۷۹.
* ''' نگاهی به زندگی و آثار حافظِ ابرو'''، خراسان پژوهی، شمارة ۵، زمستان ۱۳۷۹.
* ''' از صوفیه تا قونیه (گزارش سفر)'''، دستاورد، جلد ۱، زمستان ۱۳۷۹.
۲۱

ویرایش