تفاوت میان نسخه‌های «بابای آمریکایی!»

جز
فصل‌ها
جز (فصل‌ها)
 
== فصل‌ها ==
 
فصل ۱ - پخش از ۶ فوریه ۲۰۰۵ تا ۱۹ ژوئن ۲۰۰۵{{سخ}}
* فصل ۲۱ - پخش از ۱۱۶ سپتامبرفوریه ۲۰۰۵ تا ۱۴۱۹ میژوئن ۲۰۰۶{{سخ}}۲۰۰۵
* فصل ۳۲ - پخش از ۱۰۱۱ سپتامبر ۲۰۰۶۲۰۰۵ تا ۱۰۱۴ می ۲۰۰۷{{سخ}}۲۰۰۶
* فصل ۴۳ - پخش از ۲۳۱۰ سپتامبر ۲۰۰۷۲۰۰۶ تا ۱۸۱۰ می ۲۰۰۸{{سخ}}۲۰۰۷
* فصل ۵۴ - پخش از ۲۸۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸۲۰۰۷ تا ۲۷۱۸ می ۲۰۰۹{{سخ}}۲۰۰۸
* فصل ۶۵ - پخش از ۲۷۲۸ سپتامبر ۲۰۰۹۲۰۰۸ تا ۱۶۲۷ می ۲۰۱۰{{سخ}}۲۰۰۹
* فصل ۷۶ - پخش از ۳۲۷ اکتبرسپتامبر ۲۰۱۰۲۰۰۹ تا ۲۲۱۶ می ۲۰۱۱{{سخ}}۲۰۱۰
* فصل ۸۷ - پخش از ۲۵۳ سپتامبراکتبر ۲۰۱۱۲۰۱۰ تا ۱۳۲۲ می ۲۰۱۲{{سخ}}۲۰۱۱
* فصل ۹۸ - پخش از ۳۰۲۵ سپتامبر ۲۰۱۲۲۰۱۱ تا ۱۲۱۳ می ۲۰۱۳{{سخ}}۲۰۱۲
* فصل ۱۰۹ - پخش از ۲۹۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳۲۰۱۲ تا ۴۱۲ می ۲۰۱۴{{سخ}}۲۰۱۳
* فصل ۱۱۱۰ - پخش از ۱۴۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴۲۰۱۳ تا ۲۱۴ سپتامبرمی ۲۰۱۴{{سخ}}
* فصل ۱۲۱۱ - پخش از ۲۰۱۴ اکتبرسپتامبر ۲۰۱۴ تا ۱۲۱ جونسپتامبر ۲۰۱۵۲۰۱۴
* فصل ۱۲ - پخش از ۲۰ اکتبر ۲۰۱۴ تا ۱ جون ۲۰۱۵
 
== شخصیت‌ها و صداپیشگان ==
۲۵٬۷۶۱

ویرایش