باز کردن منو اصلی

تغییرات

* فیلیپین: ۱۰۳ میلیون ۳ هزار نفر
* کره شمالی: ۳۷ میلیون ۳۷ هزار نفر
* مغولستان :۳۰۲۷میلیون نفر
* کره جنوبی: ۵۱ میلیون ۲۵ هزار نفر