باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)
{{Div col end}}
== سینما‌ دار==
{{Div col|cols=3}}
* سینما نادر تهران
* سینما فلور تهران
* سینما میرزا کوچک خان رشت
{{Div col|cols=3}}
 
== منابع ==
کاربر گمنام