باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
 
فرمول ساده شده:
 
فرمول ساده شده(ها):
<math>n(n+1)/2=S</math>
 
<math>\sum_{i=1}^n(n+1)/2=S</math>
مثال:
 
<math>5n(5n+1)/2=15S</math>
 
 
 
 
فرمول ساده شده دوم:
 
<math>\dfrac{n(n+1)}{2}=S</math>
{{پایان}}
 
مثال:
 
<math>\dfrac{5(5+1)}{2}=15</math>
 
 
 
 
فرمول حرفه‌ای:
 
<math>\sum_{i=1}^n=S</math>
 
مثال:
 
<math>\sum_{i=1}^5=15</math>
 
== منابع ==