تفاوت میان نسخه‌های «آمیزش جنسی دهانی»

افزودن نوشتار
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(افزودن نوشتار)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| دیدگاه علم پزشکی=
| دیدگاه علم روانشناسی=
| دیدگاه اسلام= جایز
| دیدگاه مسیحیت=
|دیدگاه دیگر ادیان=