تفاوت میان نسخه‌های «داده خام»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Raw data»)
 
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
[[پرونده:Origin_histograma_raw_data.png|چپ|بندانگشتی|200x200پیکسل| نمونه ای از داده هایداده‌های خام و محاسبات بعدی. ]]
'''داده هایداده‌های خام''' ، که همچنین با عنوان '''داده هایداده‌های اولیه''' شناخته می شوند،می‌شوند، [[داده|داده هاییداده‌هایی]] هستند (به عنوان مثال، اعداد، مقادیر قرائت شده از ابزار، ارقام، و غیره) که از یک منبع جمعجمع‌آوری آوری می شوندمی‌شوند. اگر یک دانشمند [[دماسنج]] کامپیوتری را تنظیم کند که هر دقیقه دمای یک مخلوط شیمیایی را در یک لوله آزمایش ثبت کند، فهرستی از مشاهدات درجه حرارت برای هر دقیقه، به صورتی که در یک صفحه گسترده چاپ شده یا روی صفحه کامپیوتر نمایش داده میمی‌شود، شود، "داده های«داده‌های خام"» خواهد بود. داده هایداده‌های خام آنهایی هستند که هنوز پردازش و پاکسازی نشده اندنشده‌اند و [[داده پرت|داده هایداده‌های پرت]] از آنها جدا نشده استنشده‌است یا تحلیل هاییتحلیل‌هایی مانند تعیین [[شاخص‌های مرکزی|شاخص های مرکزی]] مانند [[میانگین حسابی]] و یا [[میانه (آمار)|میانه]] بر روی آنها صورت نگرفته استنگرفته‌است. همچنین داده هایداده‌های خام بخشی از اطلاعاتی است که هنوز از سوی برنامه نرم افزارینرم‌افزاری یا محقق، تحلیلگر یا تکنسین انسانی دستکاری نشده استنشده‌است. داده خام یک اصطلاح نسبی است، زیرا هرچند داده هایداده‌های خام "«تمیز"» شده و توسط یک تیم محققان پردازش شده باشند، باز هم گروه دیگری می تواندمی‌تواند این داده هایداده‌های پردازش شده را به عنوان "داده های«داده‌های خام"» برای مرحله دیگری از تحقیق در نظر بگیرد. داده هایداده‌های خام را می توانمی‌توان به یک [[برنامه (رایانه)|برنامه کامپیوتری]] وارد کرد یا در مراحل دستی مانند تجزیه و تحلیل [[آمار|آماری]] از یک [[روش‌های آمارگیری|نظرسنجی استفاده نمود]] . اصطلاح "داده های«داده‌های خام"» می تواندمی‌تواند به داده هایداده‌های [[دستگاه اعداد دودویی|باینری]] در دستگاهدستگاه‌های های ذخیره سازیذخیره‌سازی الکترونیکی مانند هارد دیسک (همچنین به عنوان "داده های«داده‌های سطح پایین"» اشاره) اشاره کند.
 
== تولید داده هاداده‌ها ==
[[پرونده:Origin_histograma_raw_data.png|چپ|بندانگشتی|200x200پیکسل| نمونه ای از داده های خام و محاسبات بعدی. ]]
داده هاداده‌ها به دو روش تهیه یا تولیدمی شوند. اولین مورد چیزی است که "داده های«داده‌های به دست آمده"» نامیده می شود، می‌شود،<ref name=":0">{{Cite book|title=The Data Revolution|last=Kitchin|first=Rob|publisher=Sage|year=2014|isbn=|location=United States|pages=6}}</ref> و از طریق تحقیق یا تحلیلی هدفمند پیدا می شودمی‌شود. گروه دوم، "داده های«داده‌های خروجی" »<ref name=":0" /> نامیده می شودمی‌شود و معمولامعمولاً به وسیله ماشین هاماشین‌ها یا پایانه هاپایانه‌ها به عنوان یک عملکرد ثانویه جمع می شودمی‌شود. برای مثال، دستگاههایدستگاه‌های ثبت اسکناس، گوشی هایگوشی‌های هوشمند و سرعت سنج هاسنج‌ها کاری اصلی و اختصاصی دارند اما ممکن است داده هاداده‌ها را به عنوان یک کار ثانویه جمع آوریجمع‌آوری کنند. داده هایداده‌های خروجی معمولامعمولاً یا خیلی بزرگند یا کاربرد کمی در پردازش دارند و منتقل یا دور ریخته می شوندمی‌شوند. <ref name=":0" />
'''داده های خام''' ، که همچنین با عنوان '''داده های اولیه''' شناخته می شوند، [[داده|داده هایی]] هستند (به عنوان مثال، اعداد، مقادیر قرائت شده از ابزار، ارقام، و غیره) که از یک منبع جمع آوری می شوند. اگر یک دانشمند [[دماسنج]] کامپیوتری را تنظیم کند که هر دقیقه دمای یک مخلوط شیمیایی را در یک لوله آزمایش ثبت کند، فهرستی از مشاهدات درجه حرارت برای هر دقیقه، به صورتی که در یک صفحه گسترده چاپ شده یا روی صفحه کامپیوتر نمایش داده می شود، "داده های خام" خواهد بود. داده های خام آنهایی هستند که هنوز پردازش و پاکسازی نشده اند و [[داده پرت|داده های پرت]] از آنها جدا نشده است یا تحلیل هایی مانند تعیین [[شاخص‌های مرکزی|شاخص های مرکزی]] مانند [[میانگین حسابی]] و یا [[میانه (آمار)|میانه]] بر روی آنها صورت نگرفته است. همچنین داده های خام بخشی از اطلاعاتی است که هنوز از سوی برنامه نرم افزاری یا محقق، تحلیلگر یا تکنسین انسانی دستکاری نشده است. داده خام یک اصطلاح نسبی است، زیرا هرچند داده های خام "تمیز" شده و توسط یک تیم محققان پردازش شده باشند، باز هم گروه دیگری می تواند این داده های پردازش شده را به عنوان "داده های خام" برای مرحله دیگری از تحقیق در نظر بگیرد. داده های خام را می توان به یک [[برنامه (رایانه)|برنامه کامپیوتری]] وارد کرد یا در مراحل دستی مانند تجزیه و تحلیل [[آمار|آماری]] از یک [[روش‌های آمارگیری|نظرسنجی استفاده نمود]] . اصطلاح "داده های خام" می تواند به داده های [[دستگاه اعداد دودویی|باینری]] در دستگاه های ذخیره سازی الکترونیکی مانند هارد دیسک (همچنین به عنوان "داده های سطح پایین" اشاره) اشاره کند.
 
== مثال‌ها ==
== تولید داده ها ==
در [[رایانش|محاسبات کامپیوتری]] ، داده هایداده‌های خام ممکن است دارای ویژگی هایویژگی‌های زیر باشند: ممکن است احتمالااحتمالاً حاوی خطاهای انسانی، دستگاه یا ابزار باشند و فاقد اعتبار شوند؛ ممکن است در فرمت هایفرمت‌های مختلف ( تجمعی) )باشند؛ [[کد|بدون کد]] و بدون فرمت باشند؛ و یا برخی از نوشته هانوشته‌ها ممکن است "مشکوک" و نیازمند تائیدتأیید یا [[استناد]] باشند . به عنوان مثال، یک صفحه ورودی داده ممکن است حاوی تاریخ به عنوان داده هایداده‌های خام در بسیاری از فرمها باشد: "31۳۱ ژانویه 1999۱۹۹۹"، "31۳۱/01۰۱/1999۱۹۹۹"، "31۳۱/1۱/99۹۹"، "31۳۱ ژانویه"، یا "امروز".
داده ها به دو روش تهیه یا تولیدمی شوند. اولین مورد چیزی است که "داده های به دست آمده" نامیده می شود، <ref name=":0">{{Cite book|title=The Data Revolution|last=Kitchin|first=Rob|publisher=Sage|year=2014|isbn=|location=United States|pages=6}}</ref> و از طریق تحقیق یا تحلیلی هدفمند پیدا می شود. گروه دوم، "داده های خروجی" <ref name=":0" /> نامیده می شود و معمولا به وسیله ماشین ها یا پایانه ها به عنوان یک عملکرد ثانویه جمع می شود. برای مثال، دستگاههای ثبت اسکناس، گوشی های هوشمند و سرعت سنج ها کاری اصلی و اختصاصی دارند اما ممکن است داده ها را به عنوان یک کار ثانویه جمع آوری کنند. داده های خروجی معمولا یا خیلی بزرگند یا کاربرد کمی در پردازش دارند و منتقل یا دور ریخته می شوند. <ref name=":0" />
 
== مثال ها ==
در [[رایانش|محاسبات کامپیوتری]] ، داده های خام ممکن است دارای ویژگی های زیر باشند: ممکن است احتمالا حاوی خطاهای انسانی، دستگاه یا ابزار باشند و فاقد اعتبار شوند؛ ممکن است در فرمت های مختلف ( تجمعی )باشند؛ [[کد|بدون کد]] و بدون فرمت باشند؛ و یا برخی از نوشته ها ممکن است "مشکوک" و نیازمند تائید یا [[استناد]] باشند . به عنوان مثال، یک صفحه ورودی داده ممکن است حاوی تاریخ به عنوان داده های خام در بسیاری از فرمها باشد: "31 ژانویه 1999"، "31/01/1999"، "31/1/99"، "31 ژانویه"، یا "امروز".
 
== منابع ==
<references group="" responsive="">< /references>
[[رده:اطلاعات]]
[[رده:پژوهش]]