باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{ب|مست آمدم به سیر چمن، ناگهان نسیم|رنگ از رُخَم ربود و به برگ خزان سپرد}}
{{م|***}}
{{ب|خوشدل ز خمی که بار مرهم نکشید|آسوده‌دلی که ساغر جم نکشید}}
{{ب|من بلبل آن گلم که در گلشن راز|پژمرده شد و منت شبنم نکشید}}
{{پایان شعر}}
از اشعار مازندرانی او:
{{شعر|نستعلیق}}
۹۷

ویرایش