باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{ب|مست آمدم به سیر چمن، ناگهان نسیم|رنگ از رُخَم ربود و به برگ خزان سپرد}}
{{م|***}}
از اشعار مازندرانی او:
{{شعر|نستعلیق}}
{{ب|عاشقی نکنین عاشقی سخته |عاشقه کره دیم دائم وه زرده}}
{{ب|گالشی هاکردمه کنار ویشه|به درگاهِ الله ناله منی شه}}
۹۷

ویرایش