تفاوت میان نسخه‌های «گویش رودباری»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
چند مثال از طایفه ای بودن گویش رودباری :
 
برای مثال کلمه فارسی '''((می خواهی ))''' در طایفه ها به صورت ، '''اَخای ، تَوا ،تَوِی ، اَواتِت و اَوِیتِت''' می گویند . یا کلمه '''((بردار))''' در اکثر طوایف '''وُرگِن''' تکلم می شود اما در منطقه رودخانه بَر '''وِرگِن''' می گویند . یا کلمه '''((با ))''' در اکثر طوایف رودبار '''((خُوی ))''' و در عنبر آبادعنبرآباد '''((خِی ))''' و در منوجان '''((وِی ))''' تلفظ می شود هر چند این که این واژه ها مربوط به تمامی طوایف نیست ، اما اکثرا این طور تلفظ می کنند ،این امکان هم هست که کلمه ای دیگر باشد .
 
=== صرف فعل و افعال در این گویش ===
فهمیدم ('''فهمیدُم''') زدم ( '''زدُم''' ) بریزم ( '''بریزُم''' )
 
در این گویش همانند گویش برخی گویش های جنوبی و لری کلماتی که (('''می''' )) در آن هست ،این کلمه حذف شده و جایش را به کلمه (( '''اَ''' )) می دهد و برای منفی کردن نیست کلمه '''((ن))''' قبل از '''((اَ))''' می آید مانند:
 
می دانم (می دونم) = '''اَدوُنُم''' نمی دانم (نمی دونم )= '''نادوُنُم'''
 
می روم (میرم)= '''اَرَم''' نمی روم (نمیرم)= '''نارَم'''
 
می خورم = '''اَخورُم''' نمی خورم = '''ناخورُم'''
 
می سوزم ='''اَسوزُم''' نمی سوزم= '''ناسوزُم'''
 
می خواهم (میخوام)= '''اَخام''' نمی خواهم (نمیخوام)= '''ناخام'''
 
می زنم = '''ازنُم''' نمی زنم = '''نازنُم'''
 
اما از نکات بارز دیگر این است که بعضی کلمات که در این منطقه استفاده می شود این است که شاید در هیچ نقطه ای دیگر استفاده نشود و در گویش رودباری اسم دیگری دارند مانند:
۱۷۵

ویرایش