تفاوت میان نسخه‌های «گویش رودباری»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
فهمیدم ('''فهمیدُم''') زدم ( '''زدُم''' ) بریزم ( '''بریزُم''' )
 
در این گویش همانند گویش برخی گویش های جنوبی و لری کلماتی که (('''می''' )) در آن هست ،این کلمه حذف شده و جایش را به کلمه (( '''اَ''' )) می دهد و برای منفی کردن نیستنیز کلمه '''((ن))''' قبل از '''((اَ))''' می آید مانند:
 
می دانم (می دونم) = '''اَدوُنُم''' نمی دانم (نمی دونم )= '''نادوُنُم'''
۱۷۵

ویرایش