باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱٬۹۶۲ بایت حذف‌شده، ۴ ماه پیش
خنثی‌سازی به نسخهٔ 25066541 Dalba (بحث): افزودن مطالب بدون منبع یا منبع تبلیغی. (T)
 
میزان [[طلاق در ایران]] با توجه به تعداد طلاق نسبت به جمعیت تقریباً برابر با میزان طلاق در سه کشور اصلی [[اروپای غربی]] است. آمار [[طلاق در ایران]] در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده و از ۹۴ هزار طلاق در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۰ هزار در سال ۸۷، ۱۳۷ هزار در سال ۸۹ و ۱۵۰ هزار در سال ۹۱ رسیده‌است.<ref name="asriran.com">[http://www.asriran.com/fa/news/315266/فروپاشی-بنیان-خانواده-ها-در-غرب-یا-ایران "فروپاشی بنیان خانواده ها"؛ در غرب یا ایران؟] عصر ایران، ۲۵ دی ۱۳۹۲</ref>
 
<br />
 
=== توزيع طلاق در شهر تهران ===
بررسي پراكندگي زنان مطلقه به تفكيك مناطق بيست‌ودو گانه تهران نشان مي‌دهد كه در آبان ماه سال 1375، تعداد 27165 زن مطلّقه در شهر تهران سرشماري شده‌اند. (مركز آمار ايران، استخراج از جدول جمعيت ده ساله و بيشتر بر حسب گروه‌هاي سني و جنسي و وضع زناشويي در شهر تهران، 1375: منتشر نشده) بيشترين تعداد زنان مطلّقه با 2408 نفر در منطقه 2 ساکن بودند و کمترين تعداد با 98 زن مطلّقه در منطقه 22 تهران سرشماري شده‌اند. اگر نسبت كل زنان مطلّقه را به كل زنان داراي همسر شهر تهران در هر هزارنفر محاسبه نمائيم، به طور متوسط در برابر هر هزار زن داراي همسر 1/18 زن مطلّقه مي‌باشد. پراكنش زنان مطلّقه در مناطق بيست‌ودو گانه نشان مي‌دهد كه حداقل نسبت زنان مطلقه به زنان داراي همسر در منطقه 19 با 9/6 در هر هزارنفر و حداكثر آن با 9/37 در هر هزارنفر در منطقه 3 مي‌باشد.
 
مناطق از نظر نسبت زنان مطلّقه به زنان داراي همسر به سه دسته كم، متوسط و زياد طبقه‌بندي شده‌اند. بيشترين نسبت زنان مطلّقه به زنان داراي همسر با 38-01/25 در هر هزارنفر در مناطق يك، سه، شش، هفت و يازده استقرار دارند. مناطق نامبرده در بخش‌هاي شمالي و مركزي شهر واقع گرديده‌اند. مناطق دو، پنج، هشت، ده، دوازده و سيزده با نسبت 25-01/15 در هر هزارنفر در شمار مناطق متوسط است و در مجاورت مناطق پرتراكم از نظر طلاق مي‌باشد. مناطق كم تراكم با نسبت 15-01/6 در هر هزارنفر در مناطق چهار، نه، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، هجده، نوزده، بيست، بيست‌و‌يك و بيست‌و‌دو واقع شده اند. با ملاحظه جدول و نقشه پراكندگي طلاق در مناطق بيست‌ و ‌دو گانه تهران مشخص مي‌گردد كه كمترين ميزان طلاق در مناطق حاشيه‌اي شهر به‌ويژه در حاشيه جنوبي شهر واقع شده است. [http://daneshjooyaran.ir/home/thesis/humanities/social-sciences/explore-the-reasons-for-divorce/ دلایل افزایش طلاق در شهر تهران]
 
=== در اروپای غربی ===
|۸٫۹
|۱٫۷
|{{#expr: 1.7 / 8.9 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage">{{یادکرد وب|title=Marriages and crude marriage rates|url=http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011/Table23.pdf|publisher=United Nations Statistical Division (UNSTAT) 2011|accessdate=10 January 2013}}</ref><ref name="UNSTAT2011divorce">{{یادکرد وب|title=Divorces and crude divorce rates|url=http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011/Table25.pdf|publisher=United Nations Statistical Division (UNSTAT) 2011|accessdate=10 January 2013}}</ref>
|-
|۶٫۰
|۱٫۰
|{{#expr: 1.0 / 6.0 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۵٫۴
|۲٫۳
|{{#expr: 2.3 / 5.4 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۴٫۵
|۲٫۱
|{{#expr: 2.1 / 4.5 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۹٫۷
|۱٫۲
|{{#expr: 1.2 / 9.7 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۶٫۱
|۰٫۳
|{{#expr: 0.3 / 6.1 * 100 round ۰}}
|(2007)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۹٫۲
|۴٫۱
|{{#expr: 4.1 / 9.2 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۴٫۲
|۳٫۰
|{{#expr: 3.0 / 4.2 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۱۰٫۶
|۲٫۷
|{{#expr: 2.7 / 10.6 * 100 round ۰}}
|(2009)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۵٫۱
|۰٫۴
|{{#expr: 0.4 / 5.1 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۶٫۶
|۱٫۴
|{{#expr: 1.4 / 6.6 * 100 round ۰}}
|(2009)<ref name=BRICS2012>{{یادکرد کتاب|title=BRICS Joint Statistical Publication 2012, Chapter 3: Population|year=2012|pages=18|url=http://www.bricsindia.in/publication/chapter3.pdf}}</ref>
|-
|۳٫۲
|۱٫۵
|{{#expr: 1.5 / 3.2 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۴٫۴
|۲٫۱
|{{#expr: 2.1 / 4.4 * 100 round ۰}}
|(2008)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۳٫۳
|۰٫۱
|{{#expr: 0.1 / 3.3 * 100 round ۰}}
|(2009)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۹٫۳
|۲٫۰
|{{#expr: 2.0 / 9.3 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۲٫۳
|۰٫۲
|{{#expr: 0.2 / 2.3 * 100 round ۰}}
|(2007)<ref name="UNPD2008" />
|-
|۵٫۳
|۲٫۵
|{{#expr: 2.5 / 5.3 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۴٫۸
|۱٫۱
|{{#expr: 1.1 / 4.8 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۵٫۲
|۲٫۹
|{{#expr: 2.9 / 5.2 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۷٫۹
|۲٫۲
|{{#expr: 2.2 / 7.9 * 100 round ۰}}
|(2009)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۴٫۴
|۲٫۹
|{{#expr: 2.9 / 4.4 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۵٫۶
|۲٫۶
|{{#expr: 2.6 / 5.6 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۴٫۴
|۱٫۸
|{{#expr: 1.8 / 4.4 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۵٫۶
|۱٫۱
|{{#expr: 1.1 / 5.6 * 100 round ۰}}
|(2006)<ref name="UNPD2008" />
|-
|۱۱٫۰
|۱٫۹
|{{#expr: 1.9 / 11.0 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۳٫۵
|۰٫۸
|{{#expr: 0.8 / 3.5 * 100 round ۰}}
|(2006)<ref name=UNPD2008>{{یادکرد وب|title=World Marriage Data 2008|url=http://www.un.org/esa/population/publications/WMD2008/Main.html|publisher=United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009)|accessdate=19 January 2013}}</ref>
|-
|۳٫۸
|۲٫۲
|{{#expr: 2.2 / 3.8 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۴٫۵
|۲٫۰
|{{#expr: 2.0 / 4.5 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name=Eurostat2011>{{یادکرد وب|title=Marriage and divorce statistics|url=http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics|publisher=Eurostat 2011|accessdate=10 January 2013}}</ref>
|-
|۵٫۶
|۲٫۵
|{{#expr: 2.5 / 5.6 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۳٫۸
|۲٫۱
|{{#expr: 2.1 / 3.8 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۶٫۹
|۱٫۳
|{{#expr: 1.3 / 6.9 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۴٫۷
|۲٫۳
|{{#expr: 2.3 / 4.7 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۶٫۷
|۳٫۲
|{{#expr: 3.2 / 6.7 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۵٫۰
|۱٫۱
|{{#expr: 1.1 / 5.0 * 100 round ۰}}
|(2001)<ref name="UNPD2008" />
|-
|۴٫۸
|۱٫۲
|{{#expr: 1.2 / 4.8 * 100 round ۰}}
|(2008)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۳٫۸
|۰٫۲
|{{#expr: 0.2 / 3.8 * 100 round ۰}}
|(2008)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۳٫۶
|۲٫۴
|{{#expr: 2.4 / 3.6 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۴٫۹
|۱٫۸
|{{#expr: 1.8 / 4.9 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۱۲٫۲
|۱٫۷
|{{#expr: 1.7 / 12.2 * 100 round ۰}}
|(2009)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۴٫۶
|۰٫۷
|{{#expr: 0.7 / 4.6 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۶٫۵
|۱٫۸
|{{#expr: 1.8 / 6.5 * 100 round ۰}}
|(2009)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۳٫۶
|۰٫۹
|{{#expr: 0.9 / 3.6 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۷٫۵
|۰٫۷
|{{#expr: 0.7 / 7.5 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۵٫۵
|۲٫۰
|{{#expr: 2.0 / 5.5 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۱۰٫۲
|۲٫۶
|{{#expr: 2.6 / 10.2 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۸٫۶
|۲٫۳
|{{#expr: 2.3 / 8.6 * 100 round ۰}}
|(2008)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۵٫۲
|۲٫۲
|{{#expr: 2.2 / 5.2 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۹٫۷
|۱٫۶
|{{#expr: 1.6 / 9.7 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۴٫۲
|۲٫۲
|{{#expr: 2.2 / 4.2 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۹٫۵
|۱٫۶
|{{#expr: 1.6 / 9.5 * 100 round ۰}}
|(2007)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۶٫۰
|۰٫۳
|{{#expr: 0.3 / 6.0 * 100 round ۰}}
|(2002)<ref name="UNPD2008" />
|-
|۵٫۰
|۲٫۴
|{{#expr: 2.4 / 5.0 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۵٫۷
|۳٫۰
|{{#expr: 3.0 / 5.7 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۳٫۵
|۲٫۱
|{{#expr: 2.1 / 3.5 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۸٫۲
|۱٫۴
|{{#expr: 1.4 / 8.2 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۵٫۲
|۰٫۸
|{{#expr: 0.8 / 5.2 * 100 round ۰}}
|(2009)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۷٫۳
|۳٫۱
|{{#expr: 3.1 / 7.3 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۳٫۴
|۱٫۱
|{{#expr: 1.1 / 3.4 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۵٫۷
|۰٫۸
|{{#expr: 0.8 / 5.7 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۴٫۴
|۱٫۹
|{{#expr: 1.9 / 4.4 * 100 round ۰}}
|(2009)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۴٫۸
|۲٫۰
|{{#expr: 2.0 / 4.8 * 100 round ۰}}
|(2008)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۴٫۵
|۰٫۸
|{{#expr: 0.8 / 4.5 * 100 round ۰}}
|(2005)<ref name="UNPD2008" />
|-
|۴٫۸
|۲٫۱
|{{#expr: 2.1 / 4.8 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۳٫۷
|۱٫۰
|{{#expr: 1.0 / 3.7 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۶٫۰
|۱٫۶
|{{#expr: 1.6 / 6.0 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۳٫۷
|۲٫۵
|{{#expr: 2.5 / 3.7 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۳٫۳
|۱٫۱
|{{#expr: 1.1 / 3.3 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۷٫۲
|۰٫۸
|{{#expr: 0.8 / 7.2 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۵٫۴
|۱٫۵
|{{#expr: 1.5 / 5.4 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۹٫۲
|۴٫۷
|{{#expr: 4.7 / 9.2 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۲٫۸
|۰٫۷
|{{#expr: 0.7 / 2.8 * 100 round ۰}}
|(2004)<ref name="UNPD2008" />
|-
|۵٫۸
|۰٫۸
|{{#expr: 0.8 / 5.8 * 100 round ۰}}
|(2007)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۶٫۱
|۲٫۵
|{{#expr: 2.5 / 6.1 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۵٫۲
|۱٫۱
|{{#expr: 1.1 / 5.2 * 100 round ۰}}
|(2005)<ref name="UNPD2008" />
|-
|۴٫۹
|۱٫۱
|{{#expr: 1.1 / 4.9 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۱۷٫۴
|۱٫۹
|{{#expr: 1.9 / 17.4 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۵٫۳
|۱٫۵
|{{#expr: 1.5 / 5.3 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۴٫۷
|۲٫۲
|{{#expr: 2.2 / 4.7 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۳٫۲
|۱٫۲
|{{#expr: 1.2 / 3.2 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۳٫۵
|۰٫۶
|{{#expr: 0.6 / 3.5 * 100 round ۰}}
|(2009)<ref name="BRICS2012" />
|-
|۶٫۵
|۲٫۳
|{{#expr: 2.3 / 6.5 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۳٫۶
|۲٫۲
|{{#expr: 2.2 / 3.6 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۴٫۲
|۱٫۳
|{{#expr: 1.3 / 4.2 * 100 round ۰}}
|(2007)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۵٫۳
|۲٫۵
|{{#expr: 2.5 / 5.3 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۵٫۵
|۲٫۸
|{{#expr: 2.8 / 5.5 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۱۰٫۶
|۱٫۰
|{{#expr: 1.0 / 10.6 * 100 round ۰}}
|(2006)<ref name="UNPD2008" />
|-
|۱۳٫۵
|۰٫۸
|{{#expr: 0.8 / 13.5 * 100 round ۰}}
|(2009)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۵٫۵
|۱٫۴
|{{#expr: 1.4 / 5.5 * 100 round ۰}}
|(2005)<ref name="UNPD2008" />
|-
|۷٫۱
|۱٫۰
|{{#expr: 1.0 / 7.1 * 100 round ۰}}
|(2003)<ref name="UNPD2008" />
|-
|۶٫۳
|۲٫۲
|{{#expr: 2.2 / 6.3 * 100 round ۰}}
|(2005)<ref name="UNPD2008" /><ref name="UNSTAT">[http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2008/Table25.pdf United Nations Statistical Division (UNSTAT) 2010]</ref>
|-
|۸٫۰
|۱٫۶
|{{#expr: 1.6 / 8.0 * 100 round ۰}}
|(2011)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۶٫۷
|۲٫۸
|{{#expr: 2.8 / 6.7 * 100 round ۰}}
|(2010)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|-
|۴٫۳
|۲٫۰
|{{#expr: 2.0 / 4.3 * 100 round ۰}}
|(2009)<ref name="Eurostat2011" />
|-
|۶٫۸
|۳٫۶
|{{#expr: 3.6 / 6.8 * 100 round ۰}}
|(2011), 44 reporting [[ایالات آمریکا]]<ref>[http://www.cdc.gov/nchs/nvss/marriage_divorce_tables.htm NVSS National Marriage and Divorce Rate Trends]</ref>
|-
|۷٫۸
|۰٫۶
|{{#expr: 0.6 / 7.8 * 100 round ۰}}
|(2006)<ref>{{یادکرد وب|title=Gender: average marriage rate 2000-2006|url=http://statistics.design.uz/en/data_finder/187|publisher=UNDP CO in Uzbekistan, 2013}}</ref><ref>{{یادکرد وب|title=Gender: average divorce rate 2000-2006|url=http://statistics.design.uz/en/data_finder/189|publisher=UNDP CO in Uzbekistan, 2013}}</ref>
|-
|۳٫۳
|۰٫۹
|{{#expr: 0.9 / 3.3 * 100 round ۰}}
|(2006)<ref name="UNSTAT2011marriage" />
|-
|۵٫۷
|۰٫۲
|{{#expr: 0.2 / 5.7 * 100 round ۰}}
|(2007)<ref name="UNSTAT2011marriage" /><ref name="UNSTAT2011divorce" />
|}