گشتاور دوقطبی الکتریکی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح اشتباه. افزودن مطلب
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(اصلاح اشتباه. افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
نیرویی است که باعث قطبیت ملکولمولکول میشود که آن را با نماد (uμ) نشان می دهند و واحد اندازه گیری آن را با (D)(دبای) نشان میدهنداست و به نوعی اثر چرخانندگی ملکولمولکول را نیز نشان میدهدمی دهد.
گشتاور دوقطبی عددی نامنفی است. اگر گشتاور دوقطبی مولکولی صفر باشد، آن مولکول ناقطبی و اگر بزرگتر از صفر باشد، آن مولکول قطبی می باشد. مثلاً گشتاور دوقطبی آب 1.85D است.
 
==''«حالت کلی»''==
کاربر ناشناس