تفاوت میان نسخه‌های «آیین عشای ربانی»

/* نیایش کلیساهای ارتدوکس غربی
(/*)
(/* نیایش کلیساهای ارتدوکس غربی)
همان‌طور که اکثر مسیحیان ارتدوکس از عهد بیزانس استفاده می‌کنند، اکثر کلیساهای ارتدکس در مراسم مذهبی خود را «انمازالهی» می‌نامند. کلیساها یی در کلیسای ارتدکس وجود دارند که از نسخه ویرایش شده از مناجات لاتین استفاده می‌کنند. همان‌طور که اکثر مسیحیان ارتدوکس از عهد بیزانس استفاده می‌کنند، اکثر کلیساهای ارتدکس در مراسم مذهبی خود را «انمازالهی» می‌نامند. کلیساها یی در کلیسای ارتدکس وجود دارند که از نسخه ویرایش شده از مناجات لاتین استفاده می‌کنند. همان‌طور که اکثر مسیحیان ارتدوکس از عهد بیزانس استفاده می‌کنند، اکثر کلیساهای ارتدکس در مراسم مذهبی خود را «انمازالهی» می‌نامند. کلیساها یی در کلیسای ارتدکس وجود دارند که از نسخه ویرایش شده از مناجات لاتین استفاده می‌کنند.
 
این بخش‌ها برای بازنویسی دکترین و سنت‌های کلیسای ارتدکس تجدید نظر شده‌است؛ بنابراین، یک بندآن حذف شده‌است، مقدمه ای بر آن افزوده شده‌است و استفاده از نان فلفل به دست آمده‌است. این بخش‌ها برای بازنویسی دکترین و سنت‌های کلیسای ارتدکس تجدید نظر شده‌است؛ بنابراین، یک بند حذف شده‌است، مقدمه ای بر آن افزوده شده‌است و استفاده از نان فلفل به دست آمده‌است.
 
== منابع ==