تفاوت میان نسخه‌های «محله بهداشت»

 
نشانه های آن چیست؟
 
 
 
 
گاهی قرمز، گاهی زرد
 
 
 
 
خوردن داره اندازه!
 
 
 
 
هرگز فاسد نمی شه
 
 
 
 
حتما شکر خدا را
 
 
 
 
نمی خریم هیچ چیزی!
 
 
 
 
 
 
 
<br />
| rowspan="25" |بر صورت خود بنگر
 
 
گوش و دهان و بینی
 
 
 
 
باید شوی آماده
 
 
 
 
هر چه را که در دور است
 
 
 
 
دستان کثیفت را
 
 
 
 
خوشبوی و تمیز و پاک
 
 
 
 
آلوده تو نگذارش
 
 
 
 
چون حلقه بگوش آویز
 
 
 
 
 
<br />
| rowspan="25" |من می روم به حمام