باز کردن منو اصلی

تغییرات

مردم کرد جز قوم ماد و از اقوام آریایی هستند.
 
▪[[لک]]
 
▪[[کرد|کرد]]
 
▪[[طبری]]([[مردم مازندرانی]])
 
▪[[عرب|عرب]]
 
▪[[کرد|کرد]]
 
▪[[ترک|ترک]]
کاربر گمنام