تفاوت میان نسخه‌های «محله بهداشت»

|}
 
== سرودهایبرخی از سرود های بهداشتی «محله بهداشت» ==
 
{| class="wikitable"
=== سرود «دهان و دندان» ===
|+
'''پدر بزرگوار:'''
! colspan="6" style="background:#E6E6FF;" |برخی از سرود های بهداشتی محله
 
|-
|پدر بزرگوار:
فرزند من پر حرفست
 
رویش، مویش
 
بگو جانم!
 
'''پسر بزرگوار:'''
 
 
پسر بزرگوار:
 
دندان ام
خندان، خندان، خندانم
 
'''پدر و پسر بزرگوا:'''
 
 
پدر و پسر بزرگوا:
 
هرگز تو مبر
 
مانند طلاست
 
 
 
بوی بد آن
 
مانند بلا.
 
 
 
'''پدر اولیه:'''
 
فرزند من زرنگ است
مشت اش، بازوش
 
بگو جانم!
 
'''پسر اولیه:'''
 
 
پسر اولیه:
 
دندانم!
قدر آن را می دانم
 
'''پدر و پسر اولیه و شیر:'''
 
هرگز مشکن با دندانِ خود
 
پدر و پسر اولیه:
 
هرگز مشکن با دندان خود
 
پسته و بادام، فندق و گردو
تا لق نشود، بد بو نشود
 
هرگز نشود، فاسد و کرمو.
 
 
'''کیمیاگر اعظم:'''
 
سَبَوی حاضر جواب است
کیمیاگر اعظم:
 
سَبَِوی حاضر جواب است
 
خوشبوتر از گلاب است
رختش، دستش
 
بگو جانم!
 
'''سَبَوی''' '''پسر کیمیاگر اعظم:'''
 
 
پسر کیمیاگر اعظم:
 
دهانم
 
خوش حرف و خوش بیانم.
 
 
'''بچه های محله با هم:'''
 
بچه های محله با هم:
 
شیرینی و قند
آب یخ و داغ
 
دشمندشمنِ آن است
 
دشمندشمنِ دندان
 
 
دندانِ سفید
 
دندانِ تمیز
دندان سفید
 
دندان تمیز
 
مانند گل است
 
تمامتمامِ دهان.
 
|درس امروز بچه ها
<br />
 
=== سرود «بیماری پرخوری» ===
درس امروز بچه ها
 
بیماری پر خوریست
 
نشانه های آن چیست؟
 
 
 
علائم این مرض
 
گاهی قرمز، گاهی زرد
 
 
 
 
همیشه سالم بمان!
 
 
 
اما یادت باشه این را
 
خوردن داره اندازه!
 
نگه دارید در یخچال
 
هرگز فاسد نمی شه
 
 
 
 
حتما شکر خدا را
 
 
 
نمی خریم هیچ چیزی!
 
<br />
 
=== سرود «فصل های سال» ===
تابستان که می آید
 
ما بچه های ناز نازی
 
به این خوبی تمیزی
 
از دوره گردهای محل
 
نمی خریم هیچ چیزی!
|تابستان که می آید
با خود گرما می آرد
 
 
دیگه فایده ندارد
 
 
 
 
مناسب این فصل است
 
 
 
 
بارونِ ریز
 
 
 
 
پاک و تمیز
 
 
 
 
پالتو ی پشمی پوشید
 
 
آبی، مشکلی، سبز ِیشمی
 
برای حفظ گرماست
 
 
 
دوباره
 
رخترختِ نو
 
بر تن ماست
 
بر تنِ ماست
 
 
در این فصل
 
چه زیباست.
 
|من می روم به حمام
<br />
 
=== سرود «حمام» ===
'''بچه های محله با هم:'''
 
من می روم به حمام
 
تو می روی به حمام
حمام، حمام، حمام!
 
'''پدر اولیه:'''اینجا تو این زمونه
 
 
اینجا تو این زمونه
 
راستش حموم نداریم
واسه همین همیشه
 
کثیفیم و بیماریم!
 
 
'''پسر بزرگوار:'''
 
من می شویم سرم را، تنم را
این هم صابون که لیز است
 
'''زورو:'''زورو به حمام می رود
 
با خود یک حوله تمیز
 
زورو به حمام می رود
 
با خود یک حوله ی تمیز
 
۱۰ قالب صابون می برد
زورو پاکیزه می شود!
 
'''هپلی:'''من میکروبی غمگینم، بیکارم
 
 
من میکروبی غمگینم، بیکارم
 
دنیا برام زندونه، غم دارم
 
از زندگی بیزارم
 
'''بچه های محله با هم:'''
 
من می روم به حمام
 
حمام، حمام، حمام!
 
|بر صورت خود بنگر
 
'''سرود «چشم و لب و پیشانی، گوش و دهان و بینی»'''
 
بر صورت خود بنگر
 
بر آن تو چه می بینی؟
 
گوش و دهان و بینی
 
 
 
پر فایده و زیباست
 
باید شوی آماده
 
 
 
اشک تو کمی شور است
 
با چشمچَشم تو می بینی
 
هر چه را که در دور است
 
 
پس نگهدار ِآن باش
 
پس نگهدار آن باش
 
هر لحظه و در هر جا
 
بر چشمچَشم نزن هرگز
 
دستان کثیفت را
 
دستانِ کثیفت را
 
 
 
خوشبوی و تمیز و پاک
 
 
 
 
آلوده تو نگذارش
 
 
 
این پند مرا جانم
 
چون حلقه بگوش آویز.
|شیرینی و قند
آب یخ و داغ
 
<br />
دشمن آن است
 
=== سرود «دشمن دندان» ===
شیرینی و قند
 
آب یخ و داغ
 
دشمنِ آن است
 
دشمنِ دندان
دندان سفید
 
دندان تمیز
 
مانند گل است
 
تمام دهان
 
 
دندانِ سفید
 
دندانِ تمیز
 
مانندِ گل است
|}
 
تمام دهان.
== منابع ==
{{پانویس}}<br />{{مجموعه تلویزیونی-خرد}}