باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
# ساخت یافته یا زیرروالی
# مدولار
# شئ گرا
ب) نزدیکی به زبان ماشین
کاربر گمنام