باز کردن منو اصلی

تغییرات

| وزیر۱ = [[حمید میرزاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲؟۱۳۷۳
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
| وزیر۱ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://www.iripo.ir/news/2897 |عنوان=دکتر حمید میرزاده|نهاد ریاست‌جمهوری |ناشر=[[نهاد ریاست‌جمهوری ایران]] |تاریخ= |تاریخ بازبینی=۷ شهریور ۱۳۹۶}}</ref>
 
| وزیر۲ = [[محمد هاشمی رفسنجانی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶؟۱۳۷۳
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع =
| وزیر۲ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://www.iripo.ir/news/2911 |عنوان=محمد هاشمی|نهاد ریاست‌جمهوری |ناشر=[[نهاد ریاست‌جمهوری ایران]] |تاریخ= |تاریخ بازبینی=۷ شهریور ۱۳۹۶}}</ref>
}}
{{جدول هیئت دولت
| وزیر۱ = [[حمید میرزاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲؟۱۳۷۳
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
 
| وزیر۲ = [[محمد هاشمی رفسنجانی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۷۲؟۱۳۷۳
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی