باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
احزاب دموکرات مسیحی، طرفدار [[لیبرالیسم]] اجتماعی میانه‌رو، [[اقتصاد مختلط]]، تدارک زمینه‌های رفاه اجتماعی و اشتغال کامل از طریق سیاست‌های اقتصادی می‌باشند.
 
== تاریخچه ==
ایدئولوژی برقراری حکومت دموکرات مسیحی بعد از [[جنگ جهانی دوم]] در کشورهای ایتالیا، آلمان و فرانسه مورد توجه قرار گرفت.
کاربر گمنام