باز کردن منو اصلی

تغییرات

[[ییلاق|سردسیر]] طایفه لر «سلیمانی» (سرمشک، دره گنجو، قنات ملک، مر، رودخانه هریر، سرمشک، چاله) و [[قشلاق|گرمسیر]] طایفه لر «سلیمانی» (آب باریک، سلاور، [[سرخ قلعه]]، [[بن گود]]، سر گوریج و سه چاه) است.
 
=== ویژگی‌های جمعیتی [[سردمشکسرمشک]] ===
در این روستا ۷ طایفه زندگی می‌کنند.
 
کاربر گمنام