تفاوت میان نسخه‌های «اقوام ساکن ایران»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
▪[[پارس]]
 
▪[[لک]]([[کرد و لر پیکره ای از قوم لک می شودباشند]])
 
▪[[طبری]]([[مردم مازندرانی]])
کاربر ناشناس