تفاوت میان نسخه‌های «دل‌دار (مجموعه تلویزیونی)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[علیرضا آرا]] (بهرامی - رقیب پژمان در مزایده ماهی سرا)
* [[همایون ارشادی]] (دکتر و دوست پدر پژمان)
* [[خیام وقار کاشانی]] (صادقصالح - دوست آرش)
* [[شادی مختاری]] (ندا - زن رامین)
* [[سجاد دیرمینا]] (رامین - برادر رونا و شوهر ندا)
 
== حواشی ==
https://www.yjc.ir/fa/news/6928647/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86
کاربر گمنام