باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[همایون ارشادی]] (دکتر و دوست پدر پژمان)
* [[خیام وقار کاشانی]] (صالح - دوست آرش)
* [[مونا کرمی]] (بنفشه شاکری - هم دانشگاهی رونا و آرش٬دستیار سابق آرش در برنامه نویسی و مدعی طراح بودن آن)
* [[شادی مختاری]] (ندا - زن رامین)
* [[سجاد دیرمینا]] (رامین نظری - برادر رونا و شوهر ندا)
کاربر گمنام