باشگاه فوتبال سروت ۱۸۹۰: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
|الگوی بدن۱ =_ServetteFC1314h
|الگوی دست راست۱ =_ServetteFC1314h
|الگوی جوراب۱ =_ServetteFC1314h
|دست چپ۱ = 8b0000
|بدن۱ = 8b0000
کاربر ناشناس