تفاوت میان نسخه‌های «ژان باپتیست ون هلمونت»

 
== زندگی علمی ==
ون هلمونت از یک طرف دنباله رو دانشمندانیدانشمندان سنتی بود که به عناصر چهارگانه اعتقاد داشتند و از سویطرف دیگر مانند گلیله به آزمایش و تجربه اعتقاد داشت و این تناقض در طول زندگی علمی او مشهود بود. او بنیانگذار شیمی پنوماتیک بود و برای نخستین بار به وجود گازهای متفاوت از جمله دی‌اکسید کربن در هوا پی برد. او نخستین کسی است که از کلمه گاز استفاده نمود.
 
در نظر ون هلمونت، عناصر چهارگانه به دو عنصر اصیل آب و هوا (باد) خلاصه می شدند. آتش به عنوان یک عنصر مورد قبول او نبود و خاک عنصری بود که زیرمجموعه آب و هوا قرار می گرفت.
 
 
او به نظریه خلق‌الساعه جانداران اعتقاد داشت. او این تفکر را مورد آزمایش قرار داد. او یک پیراهن کثیف و چند دانه گندم را در گوشه ای قرار داد و پس از 21 روز تعدادی موش در اطراف آن مشاهده کرد. او نتیجه گرفت که موش ها خود به خود از پیراهن کثیف و دانه های گندم پدید آمده اند. اگرچه این آزمایش و نتیجه گیری ممکن است امروزه ساده لوحانه به نظر آید، اما نباید فراموش نمود که اساس اندیشه علمی او که منطبق بر آزمایش بود، مبنای کار دانشمندان دیگر قرار گرفت و از این رو ارزشمند است. بعدها فرانچسکو ردی این نظریه را ابطال نمود.
 
در سال 1643، ون هلمونت معروف ترین آزمایش خود را بر روی یک قلمه درخت بید انجام داد که از آن به عنوان نخستین تجربه فیزیولوژی گیاهی یاد می شود. او قلمه را در گلدانی خاک کاشت و به مدت 5 سال آبیاری کرد. سر انجام با وزن کردن درخت و خاک و مقایسه آن با وزن های اولیه، به این نتیجه رسید که ماده تشکیل دهنده درخت، خاک نیست. او همچنین به غلط نتیجه گرفت که ماده تشکیل دهنده درخت، آب است. باید توجه داشت این نتیجه گیری غلط از آنجا ناشی می شد که مفهوم گاز، سالها بعد توسط خود وی کشف شد.
 
او در زمینه پزشکی نیز نوآوری هایی داشت. او بجای از بین بردن علایم بیماری (مانند درد) که در نزد پزشکان آن دوره رواج داشت، به از بین بردن علت به وجود آورنده بیماری می پرداخت.
۶

ویرایش