تفاوت میان نسخه‌های «اقوام ساکن ایران»

Special:Permalink/26263382 تغییرات بدون نبع
(Special:Permalink/26263382 تغییرات بدون نبع)
▪[[پارس]]
 
▪[[لک]]( [[کرد و لر پیکره ای از قوم لک هستند]] )
▪[[لر]]
 
▪[[کرد]]
 
▪[[طبری]]([[مردم مازندرانی]])
 
▪[[مسیحیان]]([[ارمنیان]]، [[گرجیان]]، [[آشوریان]]، [[کلدانیان]]، [[چرکسی|چرکسیان]])
 
▪[[کردهالک‌ها]] ([[یارسان]]، [[ایزدیان]])
 
▪[[بهائیان]]