باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| فصل =
| جایگاه =
| الگوی دست چپ۱ =_psv1819h
| الگوی بدن۱ = _red_stripes_psv1819h
| الگوی دست راست۱ =_psv1819h
| الگوی شلوارک۱ =_psv1819h
| الگوی جوراب۱ = _whitehorizontal
| دست چپ۱ = FF2020
کاربر گمنام