تفاوت میان نسخه‌های «گارد جاویدان (هخامنشی)»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
 
{{چپ‌چین}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی =Schmitt| نام =Rüdiger| پیوند نویسنده =رودیگر اشمیت| مقاله =IMMORTALS| دانشنامه =Encyclopædia Iranica| ویرایش = | جلد= | سال = | ناشر = | مکان = | شابک = | صفحه = | نشانی =http://www.iranicaonline.org/articles/army-i| تاریخ بازبینی =9.12.2015۹ دسامبر ۲۰۱۵| نشانی بایگانی = |تاریخ بایگانی = | زبان =en}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی =Shapur Shahbazi| نام =A| پیوند نویسنده =علیرضا شاپور شهبازی| مقاله =ARMY i. Pre-Islamic Iran| دانشنامه =Encyclopædia Iranica| ویرایش = | جلد= | سال = | ناشر = | مکان = | شابک = | صفحه =| نشانی =http://www.iranicaonline.org/articles/darius-iii| تاریخ بازبینی = | نشانی بایگانی = |تاریخ بایگانی = | زبان =en}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی =Sh. Shahbazi| نام =A| پیوند نویسنده =علیرضا شاپور شهبازی| مقاله =DARIUS iii. Darius I the Great| دانشنامه =Encyclopædia Iranica| ویرایش = | جلد= | سال = | ناشر = | مکان = | شابک = | صفحه =| نشانی =http://www.iranicaonline.org/articles/immortals| تاریخ بازبینی =9.12.2015۹ دسامبر ۲۰۱۵| نشانی بایگانی = |تاریخ بایگانی = | زبان =en}}
{{پایان چپ‌چین}}