تفاوت میان نسخه‌های «رادیو گفت‌وگو»

تکمیل تاریخچه
(تغییر برای حفظ انسجام متن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(تکمیل تاریخچه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
به ترتیب مدیران رادیو گفتگو عبارتند از:
 
حسن محمدیان از آذر سال ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۸۶
 
حسن خجسته باقر زاده سال ۱۳۸۶
 
رضا کوچک زاده تهمتن از بهمن ۱۳۹۳ تا امروز
 
سجاد صادقی
 
<br />
کاربر ناشناس