تفاوت میان نسخه‌های «قانون حمورابی»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: آنصورت⟸آن صورت، بازماتندگان⟸بازمانندگان، ناموفقیت⟸نا موفقیت
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: آنصورت⟸آن صورت، بازماتندگان⟸بازمانندگان، ناموفقیت⟸نا موفقیت)
اگر خریدار تاجر و شاهدان را نیاورد و مالک شاهد بیاورد، خریدار دزد است و به مرگ محکوم.
 
اگر مالک شاهدی نیاورد در آنصورتآن صورت او بدکار است و به مرگ محکوم.
 
اگر شاهدان در دسترس نباشند، قاضی فرجهٔ شش ماهه‌ای می‌دهد و اگر در آن ۶ ماه نیز شاهدان نیایند، فرد بدکار است و باید جریمه بپردازد.
اگر از کسی دزدی شد و دزد گرفته نشد او باید با سوگند آنچه از او دزدیده شده را بیان کند و جامعه یا آنکه در محدودهٔ قدرت او این دزدی رخ داده باید دزدی را جبران کند.
 
اگر شخصی دزدیده شد، جامعه باید یک مینا نقره به بازماتندگانبازمانندگان شخص بپردازد.
 
اگر آتش خانه‌ای را ویران می ساخت و کسی که آمده بود آتش را خاموش کند چشم به مال صاحبخانه داشت و آن مال را تصرف کرد باید خود در آتش افکنده شود.
اگر شخصی مزرعهٔ خود را به نرخ مشخصی اجاره داد و پول را دریافت کرد ولی هوای بد محصول را از میان برد خسارت بر عهدهٔ کشاورز است.
 
اگر کشاورز به دلیل ناموفقیتنا موفقیت در سال نخست کشت را به دیگری بسپارد، مالک نمی‌تواند ایرادی بگیرد و مطابق قرارداد سهمش را در پایان دریافت می‌کند.
 
== برخی قوانین مربوط به روابط خانوادگی ==