باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| تاریخ تولد = ۲۲ دی ۱۳۶۱ ({{سن|۱۳۶۱|۱۰|۲۲|از تاریخ=خورشیدی}})
| محل تولد = [[تهران]]، [[ایران]]
| والدین = حسن جواهریان{{مدرک}}{{سخ}}پروانه امیری{{مدرک}}
| تاریخ مرگ =
| محل مرگ =