تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه ذهن»

عجایب دنیا هم بفرست دیگه 6و خونه زینت لوران چه رنگی هم دارم
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(عجایب دنیا هم بفرست دیگه 6و خونه زینت لوران چه رنگی هم دارم)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
در فلسفه ذهن از پاره‌ای مسائل بحث می‌شود: مهم‌ترین مسئلهٔ فلسفهٔ ذهن که مسائل دیگری از دل آن پدید می‌آیند بحث رابطه ذهن و بدن است. در این مسئله چند دیدگاه وجود دارد:
 
===[[نه عزیز من خودم 566666و 6666666و 6و 6و 6و 6و 5و من خودم بهت گفتم این ماه مال من خورشید 5]]===
=== دوگانه‌انگاری ===
بی است.
{{اصلی|دوگانه‌انگاری}}
 
بر اساس دوگانه انگاری--در کلی‌ترین صورت آن--ذهن و بدن از یکدیگر متفاوتند. یک صورت‌بندی دوگانه‌انگاری جوهری است که بر اسا آن ذهن و بدن دو جوهر متفاوتند و صورت‌بندی دیگری دوگانه‌انگاری در ویژگی‌ها است که بر اساس آن ذهن و حالات ذهنی نه از یک جوهر متفاوت بلکه شامل ویژگی‌هایی غیر از ویژگی‌های فیزیکی است.
[[دوگانه انگاری]] [[شبه پدیدارگرایی]]، [[اصالت علت موقعی|اصالت موقعی]]، [[اصالت توازی|اص]]
==== تعامل ذهن و بدن ====
یکی از مشکلات [[دوگانه انگاری]] جوهری، تعامل یا علیت دو جانبهٔ ذهن و بدن است. مسئله این‌جا است که چگونه یک جوهر مادی و یک جوهر غیرمادی که هیچ تناسبی با هم ندارند، می‌توانند در هم تأثیر بگذارند؟ چند نظریه در این باب وجود دارد: [[شبه پدیدارگرایی]]، [[اصالت علت موقعی]]، [[اصالت ظهور ناگهانی]] و [[اصالت توازی]].{{نیازمند منبع}}
 
=== نظریه این‌همانی ===
کاربر گمنام