ابزارهای هواشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''ابزارهای هواشناسی مجموعه ادوات سخت افزاری و نرم افزاری است که در شاخه های مختلف علوم جوی و هواشناسی کاربرد دارد'''.در نخستین گامهای تولد هواشناسی ابزارهای هوشمندانه ی مکانیکی متعددی ابداع شدند تا به اندازه گیری و ثبت پدیده های جوی بپردازند. برخی از این ابزارها اومبروسکوپ یا باران سنج، باد سنج مکانیکی، بادنما و ثبت کننده ی مکان ستاره ی قطبی بودند. <ref name="ReferenceA">تجهیزات هواشناسی سطح زمین- ذات ا..محسنی-انتشارات روانشناسی و هنر،۱۳۸۹</ref>
<ref>[https://www.usb.ac.ir/FileStaff/8683_2018-12-7-20-36-25.pdf آشنایی با ادوات هواشناسی]</ref>
<ref>[http://www.khuisf.ac.ir/prof/images/Uploaded_files/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C[3869278]%5B3869278%5D.PPS آشنائی با تجهیزات ایستگاه هواشناسی ]</ref>
 
<ref>[https://article.tebyan.net/216179/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C آشنایی با وسایل هواشناسی]</ref>
<ref>[http://mediasoft.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ نگاهی کوتاه بر تاریخچه ابزارهای مورد استفاده در هواشناسی]</ref>