باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح اشتباه تایپی
{{جعبه شهر ایران
|نام‌رسمی=شاهین‌شهر
|لغب شهرلقب=پاریس کوچولو
|روی‌نقشه=آری
|عرض‌جغرافیایی=۳۲٫۸۷
۴

ویرایش