باز کردن منو اصلی

تغییرات

تغییر نام معاون دانشجویی
| معاون آموزشی = [[داوود رشتچیان]]
| معاون پژوهشی = [[مسعود تجریشی]]<ref>[http://www.sharif.ir/4all/archive/fa-showarch.jsp?arch=news&date=1389/06/02&time=1600 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شد<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
| معاون دانشجویی = [[بیژنعمادالدین وثوقیفاطمی وحدت]]زاده
| هیئت علمی =
| دانشجویان =
کاربر گمنام