باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|الگوی دست راست۱ = _wba1920h
|الگوی شلوارک۱ =
|الگوی جوراب۱ = _westbrom1516h
|دست چپ۱ = 00004fFFFFFF
|بدن۱ = 00004f000040
|دست راست۱ = 00004fFFFFFF
|شلوارک۱ = FFFFFF
|جوراب۱ = FFFFFF
کاربر گمنام