تفاوت میان نسخه‌های «سردار اسعد»

عموزاده فامیل های اسدی اند
(رییس اسد لقب درگر سرداران است)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(عموزاده فامیل های اسدی اند)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
'''سردار اسعد بختیاری''' می‌تواند اشاره به اشخاص زیر باشد:
* سردار اسد اول: [[اسفندیار خان]](عموزاده های اولاد رییس اسداورگونیاسد اورگونی)
* سردار اسعد دوم: [[علیقلی خان سردار اسعد]] فرمانده فاتحان تهران در انقلاب مشروطیت
* سردار اسعد سوم: [[جعفرقلی خان بختیاری]] ملقب به سردار بهادر پسر علیقلی خان از فرماندهان دولت مشروطه و وزیر جنگ رضاشاه
کاربر ناشناس