زاهدان: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏پس از جنگ جهانی اول: اصلاح تایپی و تصحیح مطالب.
بدون خلاصۀ ویرایش
(←‏پس از جنگ جهانی اول: اصلاح تایپی و تصحیح مطالب.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
=== پس از جنگ جهانی اول ===
به‌جهت نزدیکی دزدابدزآپ به دو کشور [[افغانستان]] و [[پاکستان]] و موقعیت مناسب تجاری آن با کشور [[هند]]، دولت وقت ایران با فرستادن مأموران دولتی به این روستا و بررسی کم‌وکاستی‌های آن، زمینهٔ تأسیس مراکز مختلف دولتی را در دزدابدزآپ فراهم آورد.<ref name="Dehkhoda" /> گروهی از افراد متخصص اهل [[بلژیک]] نیز برای تأسیس ادارهٔ [[گمرک]] وارد این روستا شدند.
 
شمار اداره‌ها و مراکز دولتی دزدابدزآپ و کارمندان سیستانی که در این مراکز مشغول به کار بودند، روز به روز بیش‌تر می‌شد؛ از همین‌روی برخی از بازرگانان و تاجران برای خرید و فروش و رفع نیازهای روزانهٔ مردم به این روستا آمده و ساکن آن شدند. اغلب بازرگانان اهل کشور [[هند]] بودند.<ref name="کتاب تاریخ سیستان جلد 2" />
 
[[پرونده:Zahedan Railway Station.jpg|بندانگشتی|چپ|250px|ایستگاه راه‌آهن زاهدان]]
[[مجلس شورای ملی]] در سال ۱۳۰۲ خورشیدی دستور تأسیس و آبادانی زاهدان را داد. در سال ۱۳۰۹ خورشیدی به پیشنهاد تیمسار جهانبانی و به دستور [[رضا شاه]]، نام شهر از دزابدزآپ به زاهدان تغییر کرد. معماری زاهدان با توجه به آب و هوای گرم‌سیری آن و به پیروی از معماری شهرهای باستانیقدیم [[ایران]] توسط معماران ایرانی تهیه شده‌است.<ref name="SB" /> راه‌اندازی راه‌آهن [[کویته]]-زاهدان از نخستین نشانه‌های شهرنشینی در این شهر به‌شمار می‌رود.<ref name="City1" />
 
بازرگانان هندی نیز برای خرید و فروش کالاهای مورد نیاز مردم، برای خود دکان‌هایی ساختند؛ تعدادی از بازاریان اهل [[مشهد]] و [[یزد]] و شماری از کارگران مهاجر بلوچ از روستاهای اطراف نیز به این شهر آمده و در آن سکونت گزیدند.<ref name="کتاب تاریخ سیستان جلد 2" /> ر این دوره،دوره بسیاری از بازرگانی منطقه در دست سیستانی‌هامهاجران ایرانی بود و در این زمینه با [[سیک‌ها]]ی هندی رقابت داشتند.<ref name="کتاب تاریخ سیستان جلد 2" />
 
بعد از ایجاد راه آهن  گروهي از هند وهاهندوها به هدف كار در بخش راه آهن وارد دزدآبدزآپ شدند، اما با اتمام خط راه آهن و هم چنين پايان جنگ اول ازاهميتاز اهميت سياسيسياسی اين خط كاسته شد. موقعيت دزدآبدزآپ جهت (نزديكينزديكی به هند ،هند، هم چنين به آب هايآب‌های آزاد دريايدريای عمان، و درنتيجه تسهيل امور تجاري تجاری) افزايش اهميت اقتصادي راه آهن دزدآبدزآپ و شهر دزدآبدزآپ را در پيدرپی داشت. اين امر سبب مهاجرت گروهيگروهی ديگر ازسيكاز هاسيك‌ها به دزدآبدزآپ و اشتغال آن هاآنها در بخش تجارت شد كه با حمايت دولت ايران وانگليسو انگليس در بخش هايبخش‌های گمرك و عوارض راه هم راه بود. سيك هاسيك‌ها اتباع هنديهندی انگليس قلمداد مي شدندمی‌شدند و اين امر مزايايي داشت كه البته كسب اين مزايا سبب محروميت اتباع ايرانيايرانی از آن مي شدمی‌شد. اين امر وضعيت سختيسختی را بر اتباع ايراني،ايرانی به ويژه ساكنان محليمحلی شهر ، مترتب مي كرد،می‌كرد، چراكه در زاهدان به منزلةمنزلۀ شهريشهری تازه تأسيس، افزون بر مهاجران جديد، ساكنان بوميبومی نيز در بخش هاييبخش‌هايی از شهر ساكن بودند. ازازجمله جملهطايفۀ طايفةريگی در جنوب‌غربی، طایفۀ ريگينارویی در جنوبشرق غربيو دزدآبطایفۀ حسن‌زهی و گرگیج در شمال دزآپ مستقر بودند،بودند. طايفهاین اي مطيعطوایف كه به گله داريگله‌داری و زراعت اشتغال داشتند و سنيسنی مذهب و بلوچ زبان بودند. ورود مهاجران جديد و هم چنين اقدامات اصلاحي دولت مركزيمركزی، اوضاعيتصاحب رازمین‌ها برتوسط آنمهاجران هاجدید مترتبکه مياز كردحمایت كهارتش شماريبرخوردار ازبودند ساكنانو بوميمسئله بهکشف سببحجاب ناتوانياوضاعی دررا سازگاريبر باآنها اينمترتب اوضاعمی‌كرد مجبوركه بهشماری مهاجرت مي شدند.در واقع،از ساكنان محليبومی ،كهبه تخصصسبب شغلي نداشتند،ناتوانی در سرزمينسازگاری خودبا بهاين مشاغلاوضاع كاذبمجبور چون قاچاق كالا وروي مي آوردند و يا همان گونه كه ذكر شد چاره هاي جزبه مهاجرت نداشتندمی‌شدند. .<ref>زرين كلك، بهناز ( 1382 ). اسنادي از روابط ايران و انگليس  1325-1330(تهران: سازمان اسناد.</ref><ref>اسناد كتاب خانة ملي و سازمان اسناد ايران (با نام اختصاري: ساكما  21-02404(-،</ref><ref name=":6">اسناد مركز اسناد وزارت امور خارجه (با نام اختصاري: ماواخ):SH1304-53-p5-21, 22 ،SH1304-53-p5-11</ref>
 
<br />
کاربر ناشناس