تفاوت میان نسخه‌های «استعاره»

۱۲۵ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
{{پایان شعر}}
 
==== اضافهاضافهٔ استعاری (نوعی خاص از استعارهاستعارهٔ مکنیهمَکنیّه) ====
هرگاه شاعر در استعاره مکنیه، مشبه و ویژگی مشبه‌به را به صورت ترکیب اضافی بهبه‌کار کاربَرَد، برد، اضافهاضافهٔ استعاری را هویدا ساخته‌است:
{{پایان شعر}}
{{شعر}}
{{ب|تو را ز کنگرهکُنگُرهٔ عرش می‌زنند صفیر|ندانمت که در این دامگه چه افتاده‌استافتاده‌ست}}
{{پایان شعر}}
 
حافظ ترکیب «مضاف + مضافٌ‌الیه» را در عبارت کنگره«کُنگُرهٔ عرش» به کاربه‌کار برده‌است؛ یعنی عرش (طبقات بالای آسمان) را مانند کاخ و قصری پنداشته که دارای [[کنگره (معماری)|کُنگُره]] است و بدین شکلشکل، بدون آوردن مشبه‌بهمشبه‌به، آرایهآرایهٔ استعارهاستعارهٔ مکنیه را به شیوهشیوهٔ اضافی شکل داده‌است. در ادبیات و اشعار فارسی باید در تعیین و تمییز دادنتمییزدادن نوع ترکیبات اضافی دقت خاصی داشت.داشت؛ چراکه نوعی از تشبیه به نام «تشبیه بلیغ» یا اضافه«اضافهٔ تشبیهی» نیز در این هیئت به کاربه‌کار گرفته می‌شودمی‌شود، ولی در آنجا مضافٌ‌الیه دقیقاً به خودخودِ مضاف تشبیه می‌گرددمی‌شود و رابطه‌ای بی واسطهبی‌واسطه میان آن دو برقرار می‌گردد.
 
فرمول استعاره مکنیه: ویژگی مشبه به محذوف+ مشبه.
فرمول استعارهٔ مَکنیّه: ویژگی مشبه‌به محذوف + مشبه.
مثال: کنگرهکُنگُرهٔ عرش = کنگرهکُنگُره (دندانهدندانهٔ دیوار قلعه) + عرش؛ یعنی عرش مانند قلعه ای استقلعه‌ای‌ست که دیواردیوارِ کنگره‌دارکُنگُره‌دار دارد.
 
==== تشخیص (شخصیت بخشی یا جان بخشی به اشیا) ====
۴۹٬۷۹۷

ویرایش