تفاوت میان نسخه‌های «سیاحت‌نامه اولیا چلبی»

جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
== ترجمه ==
[[ویلم فلور]] بخشی از کتاب او را تحت عنوان «سفرهای [[اولیا چلبی]] در [[ایران]] و [[قفقاز]] از ۱۶۴۷ تا ۱۶۵۴» [[ترجمه]] کرده‌است.<ref>http://www.mage.com/authors/floor_biography.html</ref>
 
[[عباس جوادی]] محقق ایرانی نیز بخشهایی از این سفرنامه را که درباره مناطق شمال غرب ایران (آذربایجان و قفقاز) است با عنوان «ایران ۳۷۰ سال پیش از نگاه یک سیاح عثمانی اولیاء چلبی» ترجمه کرده است.<ref>[https://cheshmandaz.org/2018/03/03/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B7%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/ ایران ۳۷۰ سال پیش از نگاه سیاح عثمانی اولیاء چلبی – چشم انداز]</ref>
 
== نقدها ==