تفاوت میان نسخه‌های «علی‌اکبر رشاد»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* ۳ فلسفهٔ اصول فقه؛ هدف این تحقیق طراحی و تدوین فلسفهٔ علم اصول است.
* ۵ دانشنامهٔ قرآن‌شناسی؛ ـ بیست و پنج مجلد در دست تألیف با همکاری جمعی از محققان
* ۷ دانشنامهٔ نبوی؛ ـ بیست مجلد در دست تألیف با همکاری جمعی از محققان این دانشنامه از سال ۱۳۸۶ آغاز شده است ولی تا ۱۳۹۸ هیچ جلدی از آن منتشر نشده است.
* ۸ مجموعه اخلاق الهی؛ تدوین دروس اخلاقی آیت‌الله مجتبی تهرانی
* ۱۰ طرح اقتراح جهانی در باب فلسفهٔ دین؛ ده پرسش فلسفی دربارهٔ فلسفهٔ دین با دویست فیلسوف دین معاصر در میان نهاده شده پس از طبقه‌بندی وتحلیل این نظرات تدوین و به چهار زبان منتشر خواهد شد.
کاربر ناشناس