باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| نتیجه آزاد استرالیا = قهرمان ۲۰۰۸، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۹
| نتیجه آزاد فرانسه = قهرمان ۲۰۱۶
| نتیجه ویمبلدون = قهرمان ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۸۲۰۱۸، ۲۰۱۹
| نتیجه آزاد آمریکا = قهرمان ۲۰۱۱، ۲۰۱۵، ۲۰۱۸
| سایر تورنمنت‌ها = <!-- adds a "Major tournaments" title -->