تفاوت میان نسخه‌های «سکه‌های ایران»

برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
* بیانی ملکزاده، ''تاریخ سکه از قدیم‌ترین از منه تا دوهر ساسانیان''، تهران، [[دانشگاه تهران]]، ۱۳۸۱
* راوندی، مرتضی. ''تاریخ اجتماعی ایران''. جلد اول، تهران، [[امیر کبیر]]، ۱۳۵۴
* سرافراز، علی اکبر،اکبر; فیروزمندی، بهمن، ''باستان‌شناسی و هنردوران، [[تاریخ ماد]]، هخامنشی، اشکانی، ساسانی فیروزمندی''، بهمن تهران عفاف، ۱۳۸۱
* سر افراز،سرافراز، علی اکبر، ''سکه‌های ایران''، آورزمانی، فریدون، تهران، سمت ۱۳۸۰
*گرشاسبی، اشکان، ''پژوهشی بر سکه‌های اشکانی; عنوان‌های سلطنتی، ضرابخانه‌ها و شمایل شناسی''، تهران، آریارمنا، ۱۳۹۷
*مشیری، محمد، ''راهنمای گردآوری سکه''، تهران، گوتنبرگ،۱۳۵۱
*''سکه‌های ایران در دوره قاجاریه''
 
کاربر ناشناس