تفاوت میان نسخه‌های «الفبای سیریلیک»

←‏الفبای سیریلیک در زبان روسی: حذف دو ستون ایتالیک به دلیل غیر-کاربردی بودن، ایتالیک فقط حروف را کمی کج می‌کنه، دلیلی برای افزودنشون به جدول نیست.
(←‏الفبای سیریلیک در زبان روسی: حذف دو ستون ایتالیک به دلیل غیر-کاربردی بودن، ایتالیک فقط حروف را کمی کج می‌کنه، دلیلی برای افزودنشون به جدول نیست.)
{| border="1"
|-
! align="right" | بزرگ !! align="left" | کوچک !! align="left" | ایتالیک !! align="left" | ایتالیک کوچک !! align="left" | نام !! align="center" |[[آوانویسی]] !! align="center" | مثال کاربرد
|-
|[[آ (سیریلیک)|А]]|| а|| ''А'' || ''а'' || اَ || /a/ || '''ا'''دب
|-
|[[به (سیریلیک)|Б]]|| б || ''Б'' || ''б'' || بِه || /b/ || نا'''ب'''
|-
|[[و (سیریلیک)|В]]|| в || ''В'' || ''в'' || وِه || /v/ || '''و'''زن
|-
|[[گ (سیریلیک)|Г]]|| г || ''Г'' || ''г'' || گِه || /g/ || '''گ‍ـ'''ام
|-
|[[د (سیریلیک)|Д]]|| д || ''Д'' || ''д'' || دِه || /d/ || '''د'''بیر
|-
|[[اِ (سیریلیک)|Е]]|| е || ''Е'' || ''е'' || یِه || /je/ || '''یِ‍ـ'''گانه
|-
|[[یو (سیریلیک)|Ё]]|| ё || ''Ё'' || ''ё'' || یُ || /jo/ || ر'''یو'''
|-
|[[ژ (سیریلیک)|Ж]]|| ж || ''Ж'' || ''ж'' || ژِه || |/ ʒ / || '''ژ'''اله
|-
|[[ز (سیریلیک)|З]]|| з || ''З'' || ''з'' || زِه || /z/ || '''ز'''نگ
|-
|[[ای (سیریلیک)|И]]|| и || ''И'' || ''и'' || ایـ || /i/ || شاد'''ی'''
|-
|[[ای کوتاه|Й]]|| й || ''Й'' || ''й'' || ایگریگ یا y ایـ کوتاه || /j/ || چا'''ی''' یا '''Y'''es
|-
|[[کا (سیریلیک)|К]]|| к || ''К'' || ''к'' || کا || /k/ || پا'''ک'''
|-
|[[ال (سیریلیک)|Л]]|| л || ''Л'' || ''л'' || اِل || /l/ || زا'''ل'''
|-
|[[ام (سیریلیک)|М]]|| м || ''М'' || ''м'' || اِم || /m/ || گا'''م'''
|-
|[[ان (سیریلیک)|Н]]|| н || ''Н'' || ''н'' || اِن || /n/ || '''ن‍'''یکی
|-
|[[اُ (سیریلیک)|О]]|| о || ''О'' || ''о'' || آ یا اُ || /o/ || ال'''و''' به معنی سلام
|-
|[[پ (سیریلیک)|П]]|| п || ''П'' || ''п'' || پِه || /p/ || '''پـ‍'''اریس
|-
|[[ار (سیریلیک)|Р]]|| р || ''Р'' || ''р'' || اِر || /r/ || '''ر'''ادیو
|-
|[[اس (سیریلیک)|С]]|| с || ''С'' || ''с'' || اِس || /s/ || '''س‍ـ'''رای
|-
|[[ت (سیریلیک)|Т]]|| т || ''Т'' || ''т'' || تِه || /t/ || '''تـ‍'''بر
|-
|[[او (سیریلیک)|У]]|| у || ''У'' || ''у'' || او || /u/ || د'''و'''ش
|-
|[[اف (سیریلیک)|Ф]]|| ф || ''Ф'' || ''ф'' || اِف || /f/ || '''ف‍ـ'''از
|-
|[[خا|Х]]|| х || ''Х'' || ''х'' || خا || /x/ || شا'''خ'''
|-
|[[تسه (سیریلیک)|Ц]]|| ц || ''Ц'' || ''ц'' || تْسه || /ts/ || ع‍'''طس‍'''ه
|-
|[[چ (سیریلیک)|Ч]]|| ч || ''Ч'' || ''ч'' || چِه || /t∫/ || '''چـ‍'''اه
|-
|[[شا|Ш]]|| ш || ''Ш'' || ''ш'' || شا || /∫/ || آ'''ش'''
|-
|[[اشچا|Щ]]|| щ || ''Щ'' || ''щ'' || شْچا || /∫t∫/ || خرو'''شْچ‍'''ف
|-
|[[یر|Ъ]]|| ъ || ''Ъ'' || ''ъ'' || نشان سختی || &|| مسـ‍'''ـ‍ؤ'''ول، وضـ‍'''ـ‍ع'''
|-
|[[یری|Ы]]|| ы || ''Ы'' || ''ы'' || اَیی || /ɨ/ || Почтительн'''ы'''й{{سخ}}پاچتیتیل‌نی به معنی محترم
|-
|[[نشان نرمی|Ь]]|| ь || ''Ь'' || ''ь'' || نشان نرمی || //| ||معادل ندارد
|-
|[[اِی (سیریلیک)|Э]]|| э || ''Э'' || ''э'' || اِ || / ə / || '''اِ'''کباتان
|-
|[[Ю]]|| ю || ''Ю'' || ''ю'' || یو || /ju/ || '''یو'''نان
|-
| Я || я || ''Я'' || ''я'' || یَه || /ja/ || '''یَ‍ـ'''واش
|}