تفاوت میان نسخه‌های «ایران در بازی‌های المپیک»

|||۲
|-
|align=right| [[پرونده:Boxing pictogram.svg|20px]] [[بوکس در بازی‌های المپیک تابستانی|بوکس]]
|bgcolor="#efefef"| || bgcolor=lightgray| ||۸||۶|| ||۴||۵|| ||۵||۶|| bgcolor=lightgray| || ||۶||۴||۵||۱||۳||۴
|۱||۱۳
|-
|align=right| [[پرونده:Canoeing (flatwater) pictogram.svg|20px]] [[قایق‌رانیکانو و کایاک در بازی‌های المپیک تابستانی|قایق‌رانیکانو و کایاک]]
|bgcolor="#efefef"| || bgcolor=lightgray| || || || || || || || || || bgcolor=lightgray| || || || ||۱|| || ||۴
|۱||۳
|-
|align=right| [[پرونده:Cycling (road) pictogram.svg|20px]] [[دوچرخه‌سواری در بازی‌های المپیک تابستانی|دوچرخه‌سواری جاده]]
|bgcolor="#efefef"| || bgcolor=lightgray| || || || || ||۴|| ||۴||۶|| bgcolor=lightgray| ||۶||۴|| ||۲||۲||۳||۳
|۳||۱۰
|-
|align=right| [[پرونده:Cycling (track) pictogram.svg|20px]] [[دوچرخه‌سواری در بازی‌های المپیک تابستانی|دوچرخه‌سواری پیست]]
| || bgcolor=lightgray| || || || || || || ||۴||۲|| bgcolor=lightgray| ||۲||۴|| || ||۲|| ||
|||۵
|||۳
|-
|align=right|[[پرونده:Volleyball (indoor) pictogram.svg|20x20پیکسل]][[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی|والیبال]]
|
|
|۳||۶
|-
| align="right" | [[پرونده:Rowing pictogram.svg|20px]] [[پاروزنیروئینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|پاروزنیروئینگ]]
| || bgcolor="lightgray" | || || || || || || || || || bgcolor="lightgray" | || || || || || ||۲||
|||۱
|۴||۷
|-
| align="right" | [[پرونده:Weightlifting pictogram.svg|20px]] [[وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک تابستانی|وزنه‌برداری]]
| bgcolor="#efefef" | || bgcolor="lightgray" | ||۵||۷||۷||۷||۵||۴||۳||۷|| bgcolor="lightgray" | || ||۵|| ||۶||۶||۳||۶
|۵||۱۴